توليد افزون بر ۱۴۵ ميليون شاخه اشکال دستگاه لیزر در استان خوزستان

در طي سال پیشین افزون بر ۱۴۵ ميليون شاخه گونه های دستگاه لیزر هاي شاخه بريده , ۵ ميليون درخت و درختچه زينتي و آپارتماني , ۱۰ ميليون نشاء دستگاه لیزر هاي فصلي و ۱۴۰ ميليون پياز و پيازچه در استان خوزستان توليد شد .


به گزارش ایانا : مدير باغباني سازمان با اعلام خبر فوق ذکر کرد : سطح دستگاه لیزر و گياهان زينتي استان در سال۹۱ با ۳۰ هكتار افزايش نسبت به سال ۹۰ به ۷۰۰ هكتار دربرگیرنده ۳۶۰ هكتار كشت در فضاي آزاد و ۳۴۰ هكتار كشت در دستگاه لیزر خانه هاي با پوشش پلاستيك رسيده است .

حليم كوتي با بيان اين مقاله كه استان خوزستان يكي از چهار ناحیه بیشتر توليد دستگاه لیزر و گياه كشور يعني تهران , مركزي , خوزستان و مازندران مي باشد اعلام‌کرد : استان خوزستان با توجه به پتانسيل هاي مضاعف براي توليد دستگاه لیزر و گياه از جمله تنوع اقليمي , آفتاب درخشان , شرايط مطلوب آب و خاك در شمال استان , نيروي كار بسیار , استفاده مندي از ذخاير انرژي فسيلي با دستکم انرژي مصرفي و توليد زودرس در تأمين نياز داخلي كشور و نيز بخشي از نياز بازار صادران سهم بسزايي دارا مي باشد .

وي تصريح نمود : استان خوزستان از نگاه تراز زير كشت دستگاه لیزر و گياه سکو سوم كشوري , از نظر تراز دستگاه لیزر خانه هاي با پوشش پلاستيك رتبه سوم كشور , از حیث مرحله زير كشت و توليد دستگاه لیزر مريم و پياز و پياز چه سکو اول كشور , از حیث مرحله زير كشت دستگاه لیزر رز جايگاه اولیه و از لحاظ توليد دستگاه لیزر رز رتبه دوم كشور را به خود اختصاص داده است . و از نگاه سطح زير كشت دستگاه لیزر نرگس جايگاه ي دوم و از نگاه توليد دستگاه لیزر نرگس سکو ي سوم كشور را به خویش اختصاص داده است .


كوتي به شهرستان هاي بیشتر ي توليد دستگاه لیزر و گياه در استان اشاره کرد و خاطرنشان کرد : شهرستان دزفول با ۵۱۰ هكتار , بهبهان با ۸۰ هكتار , شهرستان انديمشك با ۳۷هكتار و شهرستان شوش با ۲۳هكتار بيشترين تراز زير كشت دستگاه لیزر و گياهان زينتي را دارا مي باشند .

وي به عمده ترين دستگاه لیزر هاي شاخه بريده استان در دستگاه لیزر خانه ها اشاره کرد و ذکر کرد : دستگاه لیزر رز با مرحله زير كشت ۴۳۰ هكتار و توليد ۹۲ ميليون شاخه , دستگاه لیزر مريم با مرحله زير كشت ۱۳۵ هكتار و توليد ۲۷ ميليون شاخه , دستگاه لیزر نرگس با سطح زير كشت ۷۵ هكتار و توليد ۱۸ ميليون و ۵۰۰ هزار شاخه , دستگاه لیزر دستگاه لیزر ايول با سطح زير كشت ۱۶ هكتار و توليد ۳ ميليون شاخه مي باشد و ساير دستگاه لیزر هاي شاخه بريده استان مانند آفتابگردان زينتي , مرواريد , ليليوم و زنبق داراي سطحي معادل ۱۰ هكتار و توليد ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار شاخه دستگاه لیزر در استان می باشند .

مدير باغباني به فصل برداشت دستگاه لیزر در استان اشاره کرد و بیان کرد : برداشت دستگاه لیزر در استان خوزستان از اوايل تا میانه آبان ماه با برداشت دستگاه لیزر رز و مريم ابتدا شده و تا پايان ارديبهشت با برداشت دستگاه لیزر دستگاه لیزر ايول خاتمه مي يابد &# بذر دستگاه لیزر اکیناسه S1 ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *