دستگاه لیزر ماگنولیا ستاره ای

این گونه ماگنولیا خزان دار بوده و در آخرها زمستان ساخت دستگاه لیزر های درشت و قشنگی به صورت ستاره می نماید . دستگاه لیزر ها به رنگ سفید به چشم می‌خورد و قبل از برگ ها باز می گردند .

مگنولیا ستاره ای در فصل بهار

مگنولیا ستاره ای در فصل دستگاه لیزر دهی ( اواخر فصل زمستان , اوایل بهار )

در اوایل فصل بهار در رخ وقوع سرمای دیررس دستگاه لیزر ها احتمالا در اثر سوزوسرما ضرروزیان ببینند به این خاطر خوب تر است در حیطه کاشت این مورد مد نظر قرار گیرد . در فصل‌زمستان برگ ها خزان می نمایند و تنه و شاخه های عریان خاکستری نمایان میشوند .

مگنولیا ستاره ای در فصل تابستان زمان برگدهی

مگنولیا ستاره ای در دوره برگدهی ( فصل تابستان )

ریشه های ماگنولیا نزدیک سطح خاک است و در هنگام فعالیت کردن در زسر درخت باسد مواظب ریشه ای سطحی بود تا در اثر عملیات کاشت ضرر و زیان نبیند . علاوه بر این ریشه های این گیاه به انتقال یه خرده حیاتی بوده و ضروری است هنگام کاشت گیاه به صورت دستگاه لیزر دانی و یا این که کیسه ای منقل شود . از این گیاه می اقتدار در نقاط تاکیدی درون چمن کاری ها به خوبی استفده کرد و یا این که در ادغام با سایر درختچه های دستگاه لیزر دار بهاره آن را کاشت . در صورت تعیین هرس مناسب این گیاه به صورت درختچه چندین تنه ای نیز قابل رشد است .


ازیاد و نشر :

ازدیاد بذری ماگنولیا زمستانه شبیه ماگنولیا ی تابستانه می‌باشد .

اما انتشار مگنولیا ستاره ای از روش لینک بر روی شالوده مگنولیا بنفش بذری صورت می گیرد .

قلمه های علفی ماگنولیا زمستانه که در اواخر بهار تهیه و تنظیم می‌شوند به راحتی ریشه دار می شوند . مخصوصا در حالتی که ته قلمه ها با هورمون IBA تیمار شود . خوابانیدن کپه ای روش دیگر برای انتشار این مدل ماگنولیا می باشد .


مگنولیا ستاره ای 1
مگنولیا ستاره ای 1
مگنولیا ستاره ای 2
مگنولیا ستاره ای 2
برگ ستاره ای در فصل تابستان 3
برگ ستاره ای در فصل‌تابستان 3
مگنولیا ستاره ای 4
مگنولیا ستاره ای 4
مگنولیا ستاره ای 5
مگنولیا ستاره ای 5
مگنولیا ستاره ای 6
مگنولیا ستاره ای 6
مگنولیا ستاره ای 7
مگنولیا ستاره ای 7
مگنولیا ستاره ای 8
مگنولیا ستاره ای 8
مگنولیا ستاره ای 9
مگنولیا ستاره ای 9
مگنولیا ستاره ای 10
مگنولیا ستاره ای 10
مگنولیا ستاره ای 11
مگنولیا ستاره ای 11
مگنولیا ستاره ای 12
مگنولیا ستاره ای نادر عمق کاشتن پیاز این گیاه یک کدام از عارضه ها عدم دستگاه لیزر دهی آن است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *